Armago

Orixe

O apellido Armago, que aparece trocado as veces (¿cecais por erro?) con "Arauxo" é Vencellado as terras de Castroverde e Pol na provincia de Lugo. Figura no libro de Alexandre Pedrosa como Arauxo, nembargantes nas partidas dos persoeiros figura como Armago. Así o crego Refeitor da Eirexa de Santiago de Saa en terras do actual concello de Lugo D. Pedro Saavedra Armago, vencella tras o seu pasamento os bens a Dna. Josefa Saavedra, sobriña sua. Irman de D. Pedro, e Tía da Dna. Josefa, foi Dna. Manuela Armago Saavedra. muller do dono da casa de Vilamoure. Dna. Manuela Armago Saavedra, é o seu irmán D. Pedro Armago Saavedra, cura de Saa, eran fillos entre outros de D. Manuel de Armago é Dna María de Saavedra, donos da casa de Pontes, en S. Pedro de Cáxaro (Carazo) en Pol.

Distribución por Concellos en Galicia

Segundo o Censo do I.G.L., non hai en Galicia persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Distribución en España

Actualmente non hai no Censo do I.N.E., persoas que leven este apelido ou a súa frecuencia é inferior a 5.

Heráldica

As armas distes Armagos ou Arauxos, son: en campo de prata, sobre terraza de sinople, unha árbore de seu color, a seus pés unha dona axionllada e cos brazos en cruz.

Fontes-bibliografía

Apelido engadido o .