Gen

Está relaccionado cos apelidos Gens, Xens.

Orixe

Procurar unha interpretación etimolóxica para este apelido non é un labor doado; porque a sua aparente evidencia póde-nos levar a hipóteses erradas.

De optarmos por unha procedencia latina tería-mos primeramente gens, gentis (linaxe) e genus, generis (xénero); pero na nosa opinión debémolos desbotar por hipercultismo e porque supoñería pasar por alto os procesos de transformación que sofreu a lingua na sua evolución.

En canto que este apelido ten orixe no lugar do Xen, na parroquia de Xestoso, poderíamos ter en conta a etimoloxía deste topónimo (lat. Genista, gal. Xesta, port. Giesta) para relacionalo; non obstante seméllase-nos abondo artificioso e dubidamos dunha fórmula evolutiva con este resultado.

Non ousamos, por tanto, aventurar interpretación filolóxica ningunha mentres non se coñezan outros datos que puideran aportar máis claridade.

Distribución do apelido

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por concellos sobre o total do apelido en toda Galicia.

Porcentaxes > 90 % 80 - 90 % 70 - 80 % 50 - 70 % 25 - 50 % 6 - 25 % 1 - 6 % < 1 % Non hai

Frecuencia de aparición en tanto por cen por comarcas sobre o total do apelido en toda Galicia.

Distribución en España

No estado español: podémolo atopar (por mor da emigración) soamente na provincia de Barcelona.

Ceuta Melilla