Apelidos de Galicia

Oxea

Está relacionado con los apellidos Ogea, Ojea.

Distribución en Galicia

Según el Censo del I.G.L., no hay en Galicia personas que lleven este apellido.

Distribución (Provincias y Comunidades) en España

Actualmente no hay en el Censo del I.N.E., personas que lleven este apellido.

Archivo del Reino de Galicia (ARG)

Relación de documentos encontrados en el Archivo del Reino de Galicia, de personas con el apellido Oxea, clasificadas ascendentemente por fecha.

1 - Escritura de partillas de Pedro Oxea Dalbán, Roi Fernández e Ares Mosquera, escudeiros e moradores en terra de Ribadavia, fillos e herdeiros de Guterre González de Vilariño, dos bens do seu pai, pola que os dous primeiros adquiren tódolos bens e rendas, e o terceiro a Pousa de Vilariño en San Mamede da Canda, quedando indiviso o señorío e vasalaxe das posesións do seu pai. 1489.
2 - Escritura de foro de dona Isabel de Ulloa, abadesa do mosteiro de San Pedro de Dozón, e as monxas del a Pedro Oxea Dalbán e a súa muller, Maior de Ulloa, e a Ares Mosquera e a súa muller, María Rodríguez, polo tempo das súas vidas e tres voces, do lugar de Piñor, en San Xoán de Barra, e do lugar de Santa María de Oseira, por renda de fanegas de centeo e diñeiro 1492.
3 - Provisión do beneficio de San Xiao de [Facha] en favor de Pedro Oxea Dalbán por renuncia de Álvaro Taboada 1596.
4 - Expediente de nomeamento de Alonso Fariña Luaces como procurador da Real Audiencia en substitución de Gonzalo Oxea. 1602.
5 - EL MONASTERIO DE SAN BENITO DE VALLADOLID Y EL PRIORATO DE ASMA CON JUAN OXEA. AUTO ORDINARIO SOBRE PAGA DE RENTA EN LOS LUGARES DE LEVERO Y SENRA DE ARRIBA. 1701.
6 - DON FELIPE OXEA SOMOZA, VECINO DE SAN ESTEBAN DE VALDEORRAS, ARRENDATARIO DE LAS RENTAS DEL VOTO EN EL PARTIDO DE QUIROGA, VIANA Y VALDEORRAS, CON PEDRO RESCO, VECINO DE LA JURISDICCIÓN DE LA ENCOMIENDA DE QUIROGA, SUBARRENDATARIO DEL PARTIDO DE QUIROGA, SOBRE EJECUCIÓN 1729.
7 - O licenciado José Rodríguez Novelle como curador de Carlos Ignacio Oxea con María Benita Feixoo, como madre dos seus fillos sobre reintegro dunha multa 1785.
8 - Joaquina Antonia Valcarce y Miranda, viúva de Julián Melchor de Oxea, dona e veciña da casa e Quintana de Lama de Rei, na xurisdicción de Cancelada de Arriba, contra Jacinto Blas de Arriba, excusa de conductor, do lugar de Castrelo, xurisdicción de Celanova, sobre paga de marabedís 1791.
9 - DON FELIPE SÁNCHEZ VAAMONDE, MAYORDOMO DE LA MESA CAPITULAR DE SANTIAGO, CON DON BENITO BAZAN OXEA DE MENDOZA, VECINO DE CAMBADOS, SOBRE EL PAGO DE LOS RÉDITOS DE UN CENSO 1800.
10 - Juan Rodríguez e consortes con Juan Manuel Rodríguez Oxea e os seus, sobre exención de nobreza nas cargas do repartimentos 1810.
11 - Juan de Oxea Mariña, natural de San Vicenzo de Oubiña, residente en Porto 1810.

Mostramos los 11 documentos más antiguos encontrados en el ARG.

Heráldica

Armas:
1.- De azur, cinco lunetas tornadas de plata, adiestradas de sendas estrellas de seis puntas de oro.

Fuentes y bibliografía

El apellido Oxea

fue añadido el .