Apelidos de Galicia

Xunqueiras

El apellido Xunqueiras está relacionado con los apellidos Junqueiras, Xunqueira.

Origen del apellido Xunqueiras

Toponímia del apellido Xunqueiras

El apellido Xunqueiras tiene posible origen toponímica.

en Galicia encontramos los siguientes lugares
con la grafía Xunqueiras
- en la parroquia de San Bartolomeu de O Couto, en el municipio de A Cañiza (Pontevedra).
con la grafía As Xunqueiras
- en la parroquia de San Xoán de Romariz, en el municipio de Abadín (Lugo).
- en la parroquia de San Sebastián de Castro, en el municipio de Mesía (A Coruña).
- en la parroquia de Santa María de O Xobre, en el municipio de A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

en Galicia encontramos las siguientes parroquias
con la grafía Xunqueiras
- parroquia de San Salvador de Xunqueiras, en el municipio de Pazos de Borbén (Pontevedra).

Distribución en Galicia

Según el Censo del I.G.L., no hay en Galicia personas que lleven este apellido.

Distribución en España del apellido Xunqueiras.

Actualmente no hay en el Censo del I.N.E., personas que lleven este apellido.

Heráldica del apellido Xunqueiras

Relación de escudos heráldicos o blasones del apellido Xunqueiras

Armas:
1.- De oro, tres manojos de juncos de sinople, con ataduras de gules, puestos el uno junto al otro.
2.- De oro, una junquera de sinople, terrasada de lo mismo. 

Datos en el ARG del apellido Xunqueiras

Relación de documentos encontrados en el Archivo del Reino de Galicia, de personas con el apellido Xunqueiras, clasificadas ascendentemente por fecha.

1.- Dominga Pérez do Esteiro e o seu fillo, Fernando? Pérez, venden a Fernán Martíz de Xunqueiras, unha leira na agra de Cencortes por prezo de dez libras brancas do rei Don Fernando. 1318.
2.- Aldonza Afonso, muller de Fernán Fernández Domiancos, Roi Gómez de Borragueiros e Martín Fernández de Moredo, como titores gardadores de Fernán Eans, fillo de Fernán Fernández e Aldonza Afonso, outorgan poder como procurador a favor de Fernán Martínez de Xunqueiras, clérigo, para defender os bens e dereitos do devandito Fernán Eans en Postomarcos. 1321.
3.- Pedro Feal, monxe de San Paio de Antealtares e ouvenzal da cociña do dito mosteiro, doa, en nome da ouvenza do mosteiro, a Fernán Martiz de Xunqueiras, os bens que o dito mosteiro ten na vila de Lesón, por tempo da vida do dito Fernán Martiz e prezo de 40 libras pequenas 1321.
4.- Juán García, fillo de Gregorio García de Villar, escudeiro, e a súa muller, Aldara Pérez, venden a Fernán Martíz de Xunqueiras, coengo de Santiago o casal de Sarandíz, sito en San Vicente de Sespón, por prezo de 600 maravedís de moeda branca do rei Don Alfonso. 1342.
5.- Sancha Oanes, muller de Pedro Díaz, dito o porqueiro, procurador do arcebispo de Santiago, arrenda a Martín Rodríguez de Xunqueiras, Xuíz de Postomarcos, os bens que a súa nai, María Rodríguez, tiña na vila de Somoza, en Santa María de Asados, durante nove anos, por prezo dunha fanega e media de pan cada ano. 1358.
6.- O mosteiro de San Paio de Antealtares afora a Martín Rodríguez de Xunqueiras, pola vida deste e dos seus fillos, os bens que teñen na vila do Outeiro do Mañón, leira de Formariz, agro de Sobrecasares e metade do señorío do couto de Mañón por tres oitavos e medio de pan. 1360.
7.- Martín Rodríguez de Xunqueiras e Inés Gómez, a súa muller, piden o traslado de varias escrituras. 1456.
8.- Estevo de Xunqueiras, Pedro de Ribeiro e Ares López de Goyáns fan apeo e deslinde, con licencia do abade de San Paio de Antealtares Juan de Pastor, dun agro situado tras a capela de Santa María de Xobre, e o último deles doa ao convento de Santo Antonio da Pobra do Deán as partes que a el lle correspondían por telo aforado a San Paio anteriormente 1474.
9.- Esteban de Xunqueiras e Alvaro Dangueira, xurado da vila de Padrón, aforan a Fernando Vello e a súa muller, María Daronça, veciños do lugar do Caramiñal, un terreo no lugar do Caramiñal no que deben facer unha casa, por pago de oito maravedís vellos. 1475.
10.- Esteban de Xunqueiras e Alvaro Dangueira, xurado da vila de Padrón, e a súa muller Leonor Yánez, aforan a Gregorio Porçado e a sua muller María Porçado un terreo no Caramiñal, onde deberán facer unha casa en tres anos, por canon e pensión de oito maravedís de moeda vella. 1475.
11.- Esteban de Xunquerias e Alvaro Dangueira aforan a Pedro de Serodio unha herdade no Caramiñal, debendo edificar unha casa en tres anos por censo e pensión de oito maravedís vellos. 1475.
12.- Fernando de Romay, Álvaro Dangueira e o señor Esteban de Xunqueiras aforan a Francisco do Caramiñal e a súa muller, Marina da Costa, unha herdade no Caramiñal, debendo construír unha casa, por canon e pensión de dez maravedís vellos. 1483.
13.- Esteban de Xunqueiras, Fernando de Romay e Alvaro Dangueira aforan a Alberto Rubo? e a súa muller, Constanza Fernández, un terreo no Caramiñal, por censo de dezaoito maravedís de moeda vella 1488.
14.- Álvaro Dangueira, morador no lugar do Caramiñal, a súa muller, Leonor Yánez, Esteban de Xunqueiras e Fernando Romay aforan a Rui Pracer, morador na freguesía de San Pedro de Muro e a súa muller, María Fernández, un terreo no Caramiñal, debendo facer unha casa, por canon e pensión de oito maravedís de moeda vella 1492.
15.- Esteban de Xunqueiras e o seu irmán, Fernando de Romay e Leonor Yánez aforan a Antón Conde e Constanza Fiça?, a súa muller, moradores no lugar do Caramiñal, un terreo no Caramiñal, coa obriga de facer unha casa, por canon e pensión de oito maravedís vellos 1493.

Solamente mostramos los 15 documentos más antiguos encontrados en el ARG.

Fuentes y bibliografía

Esta es la bibliografía que recoge el origen, significado, la historia, la distribución y otros datos del apellido Xunqueiras empleados en la redacción de este artículo.

El apellido Xunqueiras

fue añadido el .